BİLİMSEL ETKİNLİK    Orpheus Toplantıları

16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Belgrad/Sırbistan’da düzenlenen ORPHEUS (Organisation of PhD education in Biomedicine and Health Sciences in Europian System) toplantısına katılım sağlanmıştır. 16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Belgrad/Sırbistan’da düzenlenen ORPHEUS (Organisation of PhD education in Biomedicine and Health Sciences in Europian System) toplantısından izlenimler 33 üniversitenin ve 21 ülkenin katılımıyla Nisan 2004 Zagreb/Hırvatistan’da kurulan ORPHEUS’un hedefi değişik ülkelerdeki doktora eğitimine belli bir standardizasyon sağlamaktır. Yıllık olarak düzenlenen ORPHEUS toplantılarına bu yıl Enstitümüz de katıldı. Üç gün boyunca yoğun bir şekilde süren toplantılarda doktora eğitimi ile ilgili birçok sorun tartışıldı ve çözümler için değişik öneriler ortaya atıldı. Aşağıda toplantıdan bazı izlenimler yer almaktadır. Doktora öğrencisi ile tez danışmanı arasında yaşanan sorunlar tartışıldı ve çıkan sorunların çözülmesi için üniversiteden bir “Ombudsman” atanması önerildi. Ombudsmanın kurum dışından bir kişinin olabileceği, örneğin Hukuk Fakültesinden bir öğretim üyesinin Ombudsman görevini yerine getirebileceği üzerinde duruldu. Doktora eğitiminde gelişme sağlamak için organizasyondan çok eğitim çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca doktora eğitiminin daha başarılı olması için kurumlar arası geçişlerin önemli olduğu, bunun için de doktora eğitimi veren kuruluşların İngilizce web sayfalarının çok iyi düzenlenmiş olması gerektiğine dikkat çekildi. Doktora eğitimi için geliştirilen ORPHEUS’un standartları tanıtıldı. Bu standartların bazıları aşağıdaki gibidir:  Doktora süresi 3 yıl olmalı, bunun sadece 6 ayı ders olmalı (30 AKTS).  Dokrora derecesi almak için 3 yayın şartı getirilmesi: 2 özgün makale ve 1 derleme.  Bilim felsefesi, bilim tarihi, iletişim becerileri ve özellikle bire bir tartışmalı etik derslerin olması gerekir (etik dersleri 16 saat olmalı)  Ayrıca doktorada tez danışmanlığı yapacak akademisyenlere formal danışmanlık eğitimi verilmeli  Tez savunmada kurul 6 kişiden oluşmalı, ikisi dışarıdan olmalı, tez danışmanının da oy hakkı olmamalı  Tez değerlendirme rapor olarak yazılmalı Doktora eğitimi süresince öğrencinin ve tez danışmanının kendini değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca öğrencinin değerlendirmesi yanında tez danışmanın da değerlendirilmesinin niteliği artıracağı yönündeki görüşlere yer verildi. Bilimde etik olmayan davranışları engellemek için ne yapılabilir sorusu ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Özellikle yayınlarda yazarlarla ilgili sorunlar tartışıldı hak etmeyen kişilerin yayına yazılması, hak edenlerin de makale dışında kalmaması için neler yapılabilir ile ilgili bazı öneriler getirildi. Bu sorunu önlemek için dergilerin, yazarların katkısını yüzde olarak istemesinin çözüm olabileceği şeklinde çıkarımda bulunuldu. Deneysel çalışmalarda deney işlemlerinin tekrar edilebilir şekilde yayınlanması gerektiği vurgulandı. Etik sorunların nasıl yönetilmesi gerektiği tartışıldı. Değişik ülkelerdeki ORPHEUS standartları çalıştayı yapıldı. Çalıştaya katılan ülkelerin doktora eğitimlerinin ORPHEUS standartlarına ne kadar uyumlu olduğuna bakmak için her katılımcıya ülkesindeki doktora eğitimi ile ilgili sorular soruldu. Özellikle doktora öğrencilerinin İmpact faktör, Atıf sayısı, H-index gibi kavramları ne ölçüde bildiği soruldu. ORPHEUS etiketi için başvuran üniversiteler bu etiketi almak için doktora eğitimlerinde yaptıkları değişiklikleri tanıttılar ve ORHEUS etiketine başvurmanın doktora eğitiminin geliştirilmesi açısından çok yararlı olduğunu belirttiler. Toplam 16 posterin sunulduğu (dördü Türkiye adresli idi) 6 sözlü bildirinin yapıldığı toplantı lisansüstü eğitimde uluslararası nitelikleri sağlamak için Enstitümüz açısından önemli esinlenmelere kaynak olmuştur.

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Binası Kat:3 M Blok
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 73 53 / 303 87 40 / Belgegeçer: +90 (262) 303 75 10