Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD Kocaeli Üniversitesi SBE Enstitüsü bünyesinde Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine 2000-2001 Eğitim Öğretim yılında başlanmıştır. Anabilim dalımızda Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Tıp Tarihi ve Etik, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Halk Sağlığı ve Fizyoloji Anabilim dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Halen yüksek lisans eğitim programı devam etmektedir. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Sağlık bilimi alanlarında lisans derecesine sahip olan öğrenciler, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programında aldıkları dersler ile uzmanlaşacakları alanda bilgi dağarcıklarını zenginleştirirken, disiplinlerarası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarından dersler alabilirler.

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusunun giderek artması ve bu yaş grubunda daha fazla cerrahi tedaviye gereksinim duyulması; yaşlı cerrahi hastalarında birçok yandaş hastalığında bulunmasına ve bu özellikleriyle yaşlı cerrahi hastalarının profesyonel sağlık bakımına daha fazla gereksinim duymaları; bireylerin sağlık konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve sağlık profesyonellerinden beklentilerinin artması; hasta memnuniyetinin sağlık kurumları için en önemli kalite göstergesi olması da cerrahide uzman hemşire gereksinimini artırmıştır. Bu program farklı disiplinlerle işbirliği içinde, öğrencinin cerrahinin beden üzerindeki etkilerini kavramasına ve bilimsel bilgi üretmesine katkıda bulunan teorik ve uygulamadan oluşan bir programdır.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD Kocaeli Üniversitesi SBE Enstitüsü bünyesinde Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Cerrahi hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora eğitimine 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında başlanmıştır. Programın süresi 3 dönemi ders ve 5 dönemi tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir. Anabilim dalımızda Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Tıp Fakültesinin Genel Cerrahi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıp Tarihi ve Etik, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve Halk Sağlığı Anabilim dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır.

Sağlık bilimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler, doktora programlarında aldıkları dersler ile çalışma alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olurken, bir problem üzerinde tez ve hipotez geliştirerek çözüme gidecek yöntemleri belirler ve uygular. Doktora programlarında öğrencilere çalışma alanlarına uygun olarak, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında dersler sunulmaktadır.

Bu program, farklı disiplinlerin bilgi ve deneyiminden de yararlanarak Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde bilimsel bilgi üretmeyi hedefleyen bir programdır.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof. Dr. N. Zafer UTKAN @kocaeli.edu.tr
Prof. Dr. Nermin ERSOY nersoy@kocaeli.edu.tr 0262 303 81 21 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. M. Şahin ALAGÖZ sahin.alagoz@kocaeli.edu.tr 0262 303 70 37 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Sinan ÖZBEK @kocaeli.edu.tr
Doç. Dr. Canan BAYDEMİR canan.baydemir@kocaeli.edu.tr 0262 303 79 15 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN ccaglayan@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 52 Ayrıntılı Bilgi
Yard. Doç. Dr. Züleyha ŞİMŞEK YABAN zuleyha.yaban@kocaeli.edu.tr 0262 303 78 34 Ayrıntılı Bilgi
Yard. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN @kocaeli.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Ayla Akbaş @kocaeli.edu.tr

Tarihçe
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında araştırma planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bilim doktoru yetiştirmektir.

Misyonumuz;
-Ülkemizde toplum sağlığını ve etkileyen faktörleri analiz edebilen
-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği özelinde, hemşireliğin gelişimine ve hemşirelik uygulamasına katkı sağlayacak bilimsel bilgi üretebilen
-Hemşirelik bakımının niteliğini arttırmak için, araştırma sonuçlarını uygulamaya aktarabilen
-Sağlık bakım sistemi içinde bölgesel ve ulusal düzeyde sağlık politikalarını etkileyebilen
-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında ülkemiz gereksinimlerine yanıt veren hemşirelik bakım modellerinin geliştirilmesi, sınanması uygulamaya aktarılmasında yer alabilen
-Yukarıda belirtilen fonksiyonları gerçekleştirebilmek için diğer ilgili disiplinlerin kavram, kuram ve bilgilerini kullanabilen
-Cerrahi Hemşireliğini geliştirmek için diğer sağlık disiplinleri üyeleri ile işbirliği yapabilen
-Çağdaş öğrenme yöntemlerinden yararlanarak hemşireler için sürekli eğitim programları planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen mezunlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz;
Cerrahi hastalıkları Hemşireliğinin lisansüstü eğitiminde okulumuzu, Sağlık Bilimleri Fakülteleri içerisinde öncü konuma getirmek.

Mezun Edilen ve Mevcut Öğrenciler
Öğrencinin bu programdan mezun olması için yeterli krediye sahip dersleri ve doktora tezini başarı ile tamamlaması gerekir.

Mevcut Araştırma Olanakları
Hemşirelik Bölümü, Umuttepe Kampüsünde Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim vermektedir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile konum itibari ile çok yakındır. Hemşirelik öğrencilerinin yararlanabileceği Tıp Fakültesi hastanesinin kütüphanesi ve ayrıca üniversiteye ait merkezi kütüphane, kafeterya, yemekhane ve konferans salonları bulunmaktadır.

Araştırma Konuları ve Projeler
Sinir ileti hızı çalışmaları
Kafa travmasının etkileri
Sporda Anatomi çalışmaları Kinesyoloji ve Biyomekanik çalışmalar Formaldehitin yan etkileri
Deney hayvanları üzerine çalışmalar Antropometrik çalışmalar
Anatomi eğitim ve öğretimi ile ilgil çalışmalar

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors