İç Denetim Raporları

Müdür

Ana Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Görevi : MÜDÜR/HARCAMA YETKİLİSİ
Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör
Astları : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli
A-Sorumlulukları

 • 01- Enstitü kurullarına başkanlık etmek.Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
 • 02- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.
 • 03- Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.
 • 04- Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
 • 05- Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
 • B-Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
 • 01- Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun,tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,ödeneklerin etkili,ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak.
 • 02- Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini elinde bulundurmak.
 • 03- Bütçede öngörülen ödenekleri kadar,ödenek gönderme belgesiyle,ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek.
 • Diğer Görev ve Sorumluluklar
 • 01- Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
 • 02- Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

Müdür Yardımcısı

Ana Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Müdür Yardımcılığı
Görevi : Müdür Yardımcısı
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Astları :
A-Sorumlulukları

 • 01- Müdürün verdiği görevleri yapmak.
 • 02- HMüdürün Enstitüde bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek
 • 03- Göreviyle ilgili evrak, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 • 04- Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Müdür ve Enstitü Sekreterine yardımcı olmak.
 • 05- Enstitüde görevli akademik personel ile ilgili görev dağılımlarını yapmak.
 • 06- Enstitünün Eğitim Hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon sağlamak.
 • 07- Öğrenci bilgi sistemi ile ilgili çalışmaların aksamadan yürütülmesi için ilgililer arasında koordinasyon sağlamak.
 • 08- Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors