Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Müdür

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Görevi : MÜDÜR/HARCAMA YETKİLİSİ
Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör
Astları : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli

A-

Sorumlulukları

 

01-

Enstitü kurullarına başkanlık etmek.Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

02-

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

03-

Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.

04-

Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

05-

Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

B-

Harcama Yetkisi ve Yetkilisi

01-

Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun,tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,ödeneklerin etkili,ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak.

02-

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini elinde bulundurmak.

03-

Bütçede öngörülen ödenekleri kadar,ödenek gönderme belgesiyle,ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek.

C-

Diğer Görev ve Sorumluluklar

01-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

02-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

 

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Prof.Dr.Mustafa YILDIZ

MÜDÜR


 
© 2010 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü