Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Enstitü Sekreteri

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Enstitü Sekreterliği
Görevi : Enstitü Sekreteri
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Astları :

 

 

Sorumlulukları

 

 

01-

Enstitünün Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak;bu kurullarda alınan kararların yazılması korunması ve saklanmasını sağlamak.

 

02-

Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak

 

03-

Enstitü içinde ve dışında eşgüdüm için gerekli yatay geçiş ilişkileri sağlamak,

 

04-

Enstitünün bütçe çalışmalarını yapmak ve rapor halinde müdüre sunmak

 

05-

Enstitünün yazışmalarını yürütmek.

 

06-

Enstitünün kırtasiye demirbaş ve diğer ihtiyaçlarını belirleyerek müdüre sunmak ve gerekli satın almanın yapılmasında gerçekleştirme görevlisi olarak sağlamak

 

07-

Akademik ve İdari Personelin maaş,ek ders,döner sermaye,terfi gibi işlemlerinin muhasebeleştirilmesini gerçekleştirme görevlisi olarak sağlamak

 

08-

Eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak

 

09-

Görevi ile ilgili evrak,eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak

 

10-

Öğrenci belgeleri ve not durum belgelerini onaylamak

 

11-

Enstitüde görevli idari personelin görevlerini organize ederek Enstitüde kesintisiz hizmet sağlamak

 

12-

Akademik ve İdari Personelin sevk belgelerini imzalamak,sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesini sağlayarak dekanın uygunduruna sunmak

 

13-

İdari personelin sicil raporlarının doldurmak

 

14-

Konferans seminer ve tören gibi faaliyetlerde organizasyonu sağlamak

 

15-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek

 

16-

Öğrencilerin sağlık merkezlerine sevk işlemlerini yapmak ve gelen sağlık raporlarının ilgili öğretim elemanına ulaştırılmasını sağlamak

 

17-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak

 

 

Yetkileri

 

01

Tahakkuk evrakı,öğrenci ile ilgili belgeler,sicil raporları,raportör olarak Kurul evrakları,akademik ve idari personelin sevk kağıtlarını imzalamak

 

 

 

ONAYLAYAN

…./…../20..

Prof.Dr. Mustafa YILDIZ

MÜDÜR


 
© 2010 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü