Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1995 yılında Prof. Dr. Recep Bingöl tarafından kurulmuştur. 1999-2007 yılları arasında Prof. Dr. Volkan Dündar, 2007-2011 yılları arasında Prof. Dr. Recep Bingöl, 2011-2016 yılları arasındaise Prof. Dr. Aynur Karadenizli Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Halen Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevi Prof. Dr. Fetiye Kolaylı tarafından yürütülmektedir.

Anabilim Dalı akademik kadrosunda; yedi profesör, bir yardımcı doçent olmak üzere sekiz öğretim üyesi, beş TUS araştırma görevlisi, üçsağlık bilimleri araştırma görevlisi olmak üzere toplam sekiz araştırma görevlisi, bulunmaktadır.

1995 yılında Sopalı SSK Hastanesi laboratuvarlarında hizmet vermeye başlayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; 2005 yılında UmuttepeYerleşkesindeki hastane binasına taşınmıştır. Anabilim Dalı laboratuvarlarımız yıllar içinde gelişerek rutin hasta hizmeti yanında bugün ileri moleküler biyolojik tekniklerin, hücre kültürünün, monoklonal antikor üretiminin yapılabildiği bir Anabilim Dalı haline gelmiştir

Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji, Parazitoloji ve İmmünoloji gibi birçok bilim dalının ortak bir çatıda toplandığı multidisipliner bir anabilim olan Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda birçok farklı konunun çalışıldığı araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında hastane enfeksiyon etkeni bakterilerin direnç genlerinin araştırılması ve moleküler tiplendirilmesi, Francisella tularensis kültürü ve moleküler tanısı, serolojisi, Enterohemorajik E.coli Stx1 ve 2, virulans genlerinin tanımlanması, Mikoplazma kültürü ve identifikasyonu, antifungal duyarlılığa yönelik in vivo ve in vitro  sinerji çalışmaları, Candida biyofilm çalışmaları,çeşitli kimyasalların antimikrobik ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması, bazı virus hücre kültürleri, çeşitli maddelerin antiviral özelliklerinin belirlenmesi, sitotoksitite testleri, in-house ELISA ve kit geliştirme çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımızda hibridoma laboratuvarı kurulmuş olup hibridoma hücrelerinin üretilmesi ve monoklon alantikor üretme çalışmaları devam etmektedir.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI   fkolayli@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 42 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ   aynurk@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 44 Ayrıntılı Bilgi
Prof Dr. Sema KEÇELİ  sema.keceli@kocaeli.edu.tr 0262 303 76 23 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Fatma BUDAK  fatmabudak@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 42 Ayrıntılı Bilgi
Prof. DR. Zeki YUMUK  zyumuk@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 48 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Devrim DÜNDAR  devrimd@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 43 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Gülden SÖNMEZ TAMER  gsonmez@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 46 Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Erdener BALIKÇI erdener.balikci@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 45 Ayrıntılı Bilgi

Tarihçe

Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında yüksek lisans programına başlamış,2001-2002 Eğitim Öğretim yılında ise doktora programı ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Misyonumuz;
Bilimsel gelişmeleri takip eden, Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, bilimsel çalışmalar planlayıp yürütebilen, Bilgisini ve deneyimlerini başkalarına aktarabilen, Bilgi ve teknoloji üreten ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim insanı yetiştirmek

Vizyonumuz;
Mikrobiyoloji Bilimi alanında klasik ve güncel bilgileri kapsayan eğitim programı çerçevesinde nitelikli bilim insanları yetiştirmek,
Bölge ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yapılan bilimsel çalışmalarla evrensel bilime katkıda bulunarak uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil etmek.

Mezun Edilen
Bugüne kadar sekiz yüksek lisans öğrencisi dört doktora öğrencisi mezun etmiş olan Anabilim dalımızın, eğitime devam edendört doktora öğrencisi, bir yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.
Doktora Öğrencilerimiz:
Hüseyin UZUNER
Doğanhan Kadir ER
Agim OSMANİ
Sevil ÖZTAŞ

Yüksek Lisans Öğrencilerimiz:
Eda Yazıcı Özçelik
Esma EZBER

Yürütülen Proje ve Tez Çalışmaları

• Kocaeli Üniversitesi' ndeTroponin I ve CK-MB Tanı Kitlerinin Üretilmesi Destekleyen Kurum: MARKA, TR42/13/GPD/01

• Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarında, ST131 Sekans Tipinin ve Alt Klonlarının Belirlenmesi
Destekleyen Kurum: Tübitak 1002, TÜBİTAK Proje No: 215S136.

• Antibakteriyel Özellikleri Geliştirilmiş Titanyum Alaşımlarının Toz Metalurjisi ile Üretimi
Destekleyen Kurum: KOÜ BAP projesi

• Antifungal-Daptomisin Kombinasyonlarının Candida albicans-Staphylococcus epidermidis Biyofilmine, Antifungal-Meropenem Kombinasyonlarının Candida albicans-Pseudomon asaeruginosa Biyofilmine Etkisinin Araştırılması
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 1002, TÜBİTAK Proje No:315S187

• Geyve Zeytin Yaprağı Ve Propolisin Herpes Simplex Virus Tip 1, 2 Üzerindeki Antiviral Etkinliğinin Belirlenmesi Ve Asiklovir İle Karşılaştırılması (Sakarya Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi Ortak projesidir).
Destekleyen Kurum: Sakarya Üniversitesi, BAP Projesi, Proje No: 2016-08-06-023

• Hastane Enfeksiyon Etkeni Olan Vankomisine Dirençli Enterokokları Saptanmasında Yeni Bir Hızlı Tanı Yönteminin Geliştirilmesi
Destekleyen Kurum: KOÜ BAP Proje no:2017/051

• Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoniae suşlarının moleküler karakterizasyonu
Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Dr. Serpil GENÇ
Danışman. Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI

• Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Escherichiacoli (E.coli) suşlarının etken olduğu üriner sistem infeksiyonlarında dışkıda GSBL üreten E.coli taşıyıcılığının saptanması
Tez Öğrenci: Arş. Gör. Dr. Yeşim UYGUN KIZMAZ
Danışman: Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ

• Türkiye’nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden İzole Edilen Brusella İzolatlarından Elde Edilen Ortak İmmünodominant Proteinlerin Serolojik Proteom Analizi (SERPA) Kullanılarak Araştırılması
Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Hüseyin UZUNER
Danışman: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
• Üropatojen Escherichia coli İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Yeteneğinin Ve Biyofilmde Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması
Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Doğanhan Kadir ER
Danışman: Prof. Dr. Devrim DÜNDAR

• Acinetobacter baumannii izolatlarının genotiplerinin saptanması ve biyofilm oluşumu ile karşılaştırılması
Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Dr. Fatma Zehra DUYMAZ
Danışman: Prof. Dr. Fatma BUDAK

• Fusobacterium nucleatum’a karşı oluşan antikorların kolerektal kanserin serolojik tanısında değerinin araştırılması
Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Dr. Melike KURT
Danışman: Prof. Dr. Zeki YUMUK

• İdrar örneklerinden izole edilen Streptococcus agalactiae izolatlarının serotiplendirilmesi ve ST-17 klonunun araştırılması
Tez Öğrencisi: Arş. Gör.Eda YAZICI ÖZÇELİK
Danışman: Prof. Dr. Gülden SÖNMEZ TAMER

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors