Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 1995 yılında kurulmuştur. 2018 yılı itibarı ile anabilim Dalı akademik kadrosunda 3 profesör, 2 Doçent ve 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam da 7 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi’nin Dönem I programındaki “Tıbbi Biyoloji” ve “Temel Genetik” ile ilgili ders konularına katkı yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir. Üniversitemizin diğer fakülte ve yüksek okullarına da Tıbbi biyoloji ve Genetik dersleri servis dersleri olarak verilmektedir.

Ana Bilim Dalımız, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Moleküler Hücre Biyolojisi ayrıca Moleküler Biyoloji ve Genetik konularını kapsayan konularda teorik ve pratik dersler vererek de katkıda bulunmaktadır. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı olarak zengin bir laboratuar ağı içerisinde geniş bir yelpazede çeşitli hastalıkların moleküler ve hücresel mekanizmaları genom ve proteom teknolojileri kullanılarak araştırılmaktadır. Son dönemde yılda ortalama 10 makale çıkaran Temel Tıp Anabilim dalı olarak bilime, bilimsel yayınlar ve etkinlikler ile katkı yapmaya devam etmekteyiz. Anabilim dalımız öğretim üyeleri alanları ile ilgili projeler yapmakta, seminer ve kurslar düzenlemekte olup öğretim üyelerimizin çok sayıda uluslar arası ve ulusal yayınları ve bildirileri bulunmaktadır

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof. Dr. Murat KASAP  (Anabilim Dalı Başkanı) mkasap@kocaeli.edu.tr 0262 303 73 59 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Doğan GÜLKAÇ   mdgulkac@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 43 Ayrıntılı Bilgi
Prof Dr. Ali SAZCI alisazci@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 38 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Gürler AKPINAR  gurlerak@kocaeli.edu.tr 0262 303 81 06 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Emel Ergül  emel.ergul@kocaeli.edu.tr Ayrıntılı Bilgi
Dr. Öğretim Üyesi Aylin KANLI aylin.kanli@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 41 Ayrıntılı Bilgi

Misyonumuz;
Güncel bilgiyi kullanabilen ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitim vermek, nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve araştırmalarla evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz;
Sürekli güncellenen bilimi kullanarak dinamik bir eğitim veren, güncel bilgi ve teknolojiyi araştırma ve hizmet üretimine yansıtan bir birim olmaktır.

Mezun Edilen ve Mevcut Öğrenciler
Bugüne kadar 12 yüksek lisans öğrencisi 8 doktora öğrencisi mezun etmiş olan anabilim dalımızın eğitime devam eden 10 doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Projelerimiz
Öğretim Üyelerimizin yürütücü veya araştırmacı olarak görev aldığı TÜBİTAK projeleri
1. 117S218 Meme Kanser Dokularında Karşılaştırmalı Serolojik Proteom Analizi Yaparak Meme Kanserinin Erken Tanısında Kullanılabilecek Potansiyel Biyomarker Moleküllerin Araştırılması, 2017-2019.
2. SBAG-216S177 Nöroblastoma Hücre Hattında Parkin Ekspresyonunun Nükleer Proteom Üzerine Etkisi: Parkin Kanser Ilişkisinin Araştırılması, 2017-2019.
3. 217S375 Nükleer Hormon Reseptörü Olan Vitamin D Reseptörünün Plazma Membranına Translokasyonunun Moleküler Mekanizmasının Araştırılması, Plazma Membranında Protein-Protein Ilişkilerinin Tespiti Ve Nörodejenerasyon Ile Ilişkisi, 2018-2021.
4. SBAG-104S217, Parkin geninin insan hücrelerinde kontrollü ekspresyonunun organeller üzerindeki etkisi. 2004-2009 .
5. SBAG-110S387, Serumda bulunan parkin proteininin izolasyonu, karakterizasyonu ve erken başlayan Parkinson hastalığı ile ilişkisinin incelenmesi 2011-2013.
6. SBAG-113S868. Dört Farklı Kaynaktan izole edilmiş mezenkimal kök hücrelerde yeni yüzey membran proteinlerinin araştırılması, tanımlanması ve biyomarker olarak kullanım potansiyellerinin incelenmesi, 2014-2016.
7. 115F538. Tumor anjiyogenezinde iki boyutlu matematiksel modelin analizi ve sayısal çözümü, 2016-2018.
8. SBAG-113S965. SHSY-5Y Hücre Hattında FTO (Fat Mass And Obesity-Associated) Mutasyonlarının Etkilerinin Proteomik Yaklasımlar Kullanılarak Karakterizasyonu, 2013-2015.
9. SBAG-104S337, Ülkemizde farklı coğrafi bölgelerde bulunan III. basamak hastanelerin yoğun bakım ünitelerinden enfeksiyon etkeni olarak izole edilmiş acinetobacter baumannii izolatlarının moleküler epidemiyolojik olarak tiplendirilmesi ve yaygın epidemik klonların mlst tiplerinin belirlenmesi, 2011-2012.
10. SBAG-108S404, İnsan diş pulpası kökenli mezenkimal kök hücrelerin karekterizasyonu ve in vitro farklılaşma sürecinde organel düzeyindeki değişikliklerin immunofloresans yöntemlerle incelenmesi, 2009-2010.
11. SBAG-108S404, İnsan diş pulpası kökenli mezenkimal kök hücrelerin karekterizasyonu ve in vitro farklılaşma sürecinde organel düzeyindeki değişikliklerin immunofloresans yöntemlerle incelenmesi, 2009-2010.
12. SBAG-108S404, İnsan diş pulpası kökenli mezenkimal kök hücrelerin karekterizasyonu ve in vitro farklılaşma sürecinde organel düzeyindeki değişikliklerin immunofloresans yöntemlerle incelenmesi, 2009-2010.
13. SBAG-108S404, İnsan diş pulpası kökenli mezenkimal kök hücrelerin karekterizasyonu ve in vitro farklılaşma sürecinde organel düzeyindeki değişikliklerin immunofloresans yöntemlerle incelenmesi, 2009-2010.
14. SBAG-108S404, İnsan diş pulpası kökenli mezenkimal kök hücrelerin karekterizasyonu ve in vitro farklılaşma sürecinde organel düzeyindeki değişikliklerin immunofloresans yöntemlerle incelenmesi, 2009-2010.
15. SBAG-107S276, Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Sıçan Pankreas Adacıkları İle Ko-Kültürü'nün İnsülin-Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeline Etkisi, 2007-2009.
16. SBAG-104S337, Yoğun bakım ünitelerinden izole edilmiş olan Pseudomonas aeruginosa suşlarında beta-laktam antibiyotik direnci ile ilişkili integronların tanımlanması, 2005-2008.

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu,
1. Hipometilasyonun galleria melonella (Lepidoptera: Pyralidae)’nın immün sistemi ve antioksidan enzimlerin etkisi, 2016-2018.
2. 2007/076, İmipenem duyarlılığı ve OprD protein ekspresyonu arasındaki ilişkinin moleküler düzeyde incelenmesi, 2008-2009 .
3. 2007/001, Yenidoğan sarılığında genetik faktörler ve UDPGT 1A1 Gen Polimorfizmi, 2007-2008.
4. 2008/006, Sepsise bağlı akut böbrek yetmezliği hastalarında ön-koşullanmanın (preconditioning) önemi ve ısı şoku proteinlerinin (HSP) varlığının prognoz ve akut böbrek yetmezliği gelişimi ile ilintili olup olmadığının araştırılması, 2007-2008.
5. 2007/001, Kroner arter by-pass operasyonu uygulanan hastalarda antegrade ve retrograde kan kardiyoplesisinin Hsp proteinleri üzerindeki etkisi, 2007-2008.
6. 1999/1, Meme kanserlerinin sitogenetik ve moleküler genetik olarak incelenmesi ve bir tarama yönteminin geliştirilmesi, 1999-2001.
7. 2002/17, KOÜ Hastanesinde Meme Kanseri Tedavisine Alınan Hastaların BRCA1 Ve BRCA2 Genlerinin İncelenmesi, 2002-2004.
8. 2002/69, MTHFR geninde meydana gelen C677T ve A1298C mutasyonlarının stroke gelişimi üzerine etkileri, 2002-2004.
9. 2005/032, Kolon Kanserinde Apolipoprotein E (APO E) Gen Polimorfizminin Araştırılması, 2005-2007.
10. 2005/033Meme Kanserinde Mangan- Superoksit Dismutaz gen Polimorfizminin Araştırılıması, 2005-2007.
11. 2007/076, Kolon Kanserli Hastalarda Nitrik Oksit (NO), Endotelin (ET), Vasküler Endotelial Growth Faktör (VEGF), İnterlökin 2 (IL-2), İnterlökin 18 Düzeylerinin Tümörün Tipi, Grade ve Stage'i ile İlişkisi ve VEGF gen Polimorfizminin Araştırılması, 2007-2009.
12. 2011/035, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)’li Hastalarda SOD1,TDP43,FUS/TLS, ANG ve OPTN Gen Mutasyonlarının Taranması, 2011-2013.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) projesi
1. Kocaeli Üniversitesinde Troponin I ve CK-MB tanı kitlerinin üretilmesi. TR42/13/GPD/1, 2013-2015.

Uluslarası Projeler
1. BioRad Research and Development Firması tarafından desteklenen proje (ABD, USA), Testing the speed and reliability of V3 western workflow, 2012.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors